Mosaiks værdier skal være retningsgivende og bærende for samarbejdet og de aktiviteter netværket søsætter. Værdierne skal kendetegne og præge fællesskabet og den kultur, som vokser frem i netværket. Et kendskab til Mosaiks værdier er således afgørende for, hvor stærkt netværket er. De seks værdier danner akronymet Mosaik – som dermed, forhåbentlig, er med til at gøre det nemmere at huske værdierne:

Missionalt fokus

At have et missionalt fokus betyder at være optaget af menneskers frelse og af at nå de unåede. For at realisere værdien ønsker vi at:

 • plante kirker, der planter nye kirker
 • investere i international mission og fostre, støtte og udsende missionærer
 • forkynde evangeliet til alle målgrupper via medier og relevante platforme
 • vægte socialt arbejde og nødhjælp
 • være en folkelig bevægelse, der bryder isolationen og åbner sig overfor samfundet
 • kendes af danskerne for det, vi er, og ikke sættes i bås af fordomme
 • bygge tillid til myndigheder og håndtere pressen med visdom og sammen med øvrige trossamfund og ud fra Frikirkenet arbejde på en god frikirkeidentitet i folkeopinionen

Opfostrende kultur

Værdien betyder, at træne disciple, samt fostre ledere til alle opgaver i kirke og samfund og uddanne præster. Vi ønsker at:

 • rumme alle generationer, men investere i den næste
 • lægge vægt på udviklingen af børnekirke, teenagekirke og have fokus på de unge og børnefamilier
 • give plads til næste generations ledere
 • lægge vægt på livslang læring og al form for uddannelse
 • inspirere kirker og ledere og investere i udrustning og træning
 • udruste lokale kirkers lederteams og menighedsråd
 • frigøre alle fem tjenestegaver lokalt og nationalt
 • anerkende lokale, nationale og internationale tjenester
 • aflive jantelov og smålighed og sammen skabe en generøs og opmuntrende kultur
 • ære tjenester og løfte lokale kirker og fællesforetagender op

Sunde lokale kirker

At have en værdi om sunde lokale kirker betyder at veje beslutninger, adfærd og holdninger på en teologisk vægtskål og knytte ledere sammen i forpligtende netværk, hvor den enkelte lader sig inspirere og vejlede af andre ledere. Sunde lokale kirker:

 • er drevet af kærlighed til Jesus og lægger vægt på helhjertet efterfølgelse af Ham
 • udvikler Kristi sindelag og fremmer en Kristuslig karakter
 • ønsker at være et tjenende lederskab, der forvalter mandatet til at lede gennem forbillede og ved at gå foran
 • håndhæver vores etiske retningslinjer og arbejder på at skabe sundhed i lederes liv.
 • tror på betydningen af at finde balance i vores livsstil, hvor vi prioriterer familielivet først og investerer i ægteskabet
 • fremmer et sundt selvbillede og være bevidste om psykiske sår og bagage fra barndommen
 • erkender svagheder og bekender synd
 • lægger vægt på sund fysik og livsstil, forebygger stress og passer på vores ferie og fritid
 • lever i livslang læring og engagerer sig i relationer udenfor kirken og involverer sig i samfundet

Ansvarlige relationer

Med værdien forpligter vi os til at tage os af hinanden i netværket – både på individ niveau og hele kirker. Ansvarlige relationer betyder at:

 • sikre at tjenester ikke står alene, og at kirker ikke isoleres
 • sigte mod kvalitet i vores mentorordning og omhu i brugen af eksterne rådgivere
 • stå til regnskab for hinanden
 • anbefale alle at være en aktiv del af en cellegruppe eller anden form for discipelskabsgruppe
 • forpligte os til fællesskabet og stå til ansvar for hinanden, så vi lader os bedømme og tager imod formaning
 • forebygge splittelse, fremme forsoning og øve os i konflikthåndtering
 • vise trofasthed i relationer og loyalitet overfor hinanden.
 • arbejde imod sladder og i stedet opmuntre til direkte dialog og konflikthåndtering
 • forpligte os til fast og præcist fremmøde og stræbe efter at deltage fra start til slut i vores samlinger
 • investere helhjertet i økumeniske netværk og fælleskirkelige råd og have gode relationer til folk i andre kirkesamfund både lokalt, national og internationalt

Innovativt miljø

Vi ønsker at være i relevante og indtænke det gode evangeliske budskab i nutidige former og løsninger. Mosaik skal med et innovativt miljø:

 • fremme kreativitet og skaber trang og være åbne for nye visioner, tanker og ideer
 • være risikovillig og bygge en trosfyldt atmosfære, der fremmer pionerånd og som frigør det apostolske, profetiske og evangelistiske
 • turde tænke nyt, give plads til iværksætteri og ikke være bange for at hente inspiration fra andre nationer, kirker og sammenhænge
 • vedblive at lære og fremme en kultur, hvor det er i orden at eksperimentere og tilladt at begå fejl
 • fastholde en forandringsparathed og øve os i at lede forandring uden at miste den
 • forblive en dynamisk organisk bevægelse, der ikke fastfryses i fortiden eller stivner i bestemte former

Karismatisk udrustning

At have en værdi om karismatisk udrustning betyder at leve og tjene i afhængighed af Helligånden, som Guds udrustende nærvær, i forventning om at Han vil give os Jesu kærlighed og kraft. Konkret betyder det at:

 • fremme Ånden og Ordet i vores midte, lægge vægt på forbøn, fælles bøn, lovsang og håndspålæggelse samt fremme Åndens liv og gaver
 • høre, hvad Ånden siger til menighederne og kombinere profetisk inspiration med sund dømmekraft
 • ligge vægt på en evangelisk Jesuscentreret og bibelbaseret forkyndelse og undervisning
 • stå for Bibelens autoritet som Guds Ord og ligge vægt på sund bibeltolkning og på at fremme sund teologisk tænkning
 • søge åndelig vækkelse og fornyelse, samt åbne os for forskellige former for karismatik og ikke begrænse Åndens udtryk
 • anerkende, at der er forskellige sæsoner i kirkers og personers åndelige liv

Med ovenstående konkretisering af Mosaiks værdier får netværket et fælles sprog for, hvad det er vi gerne vil fremme og give liv og fokus i fælleskabet. Hensigten er at bruge værdierne som visionære markører og som redskab for evaluering og se dem som udfordrende trosmål, der kan inspirere og give ord til bønner for netværket.